REGULAMIN POLA NAMIOTOWEGO JAROCIN FESTIWAL 2021

Jarocin | ul. Maratońska, 63-200 Jarocin
Organizator: Good Taste Production sp. z o.o.

I Informacje ogólne

 1. Regulamin obowiązuje na terenie Pola Namiotowego, zwanego dalej Polem, który jest wyznaczony przez Organizatora.
 2. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

II Wstęp na Pole Namiotowe

 1. Wstęp Uczestnika na teren Pola odbywa się wyłącznie za okazaniem ważnego biletu wstępu z widocznym kodem kreskowym. Po okazaniu biletu, Uczestnik otrzymuje opaskę, która upoważnia do wejścia na teren pola i zagospodarowania swojej przestrzeni. W trakcie trwania festiwalu należy mieć ją cały czas założoną na ręce. Punkt wymiany biletów na opaski znajduje się w strefie wejścia na festiwal.
 2. Każdy Uczestnik dokonuje wymiany Biletu na opaskę osobiście. Zamianie na opaskę podlega wyłącznie oryginalny, niewykorzystany wcześniej Bilet. Wstęp na teren Pola przysługuje wyłącznie osobom posiadającym nieuszkodzoną opaskę umocowaną na ręce. Z jednej opaski podczas całego pobytu może korzystać tylko jedna osoba. W przypadku zerwania lub uszkodzenia opaski Uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia się do Organizatora lub kierownika ochrony w punkcie informacyjnym wraz z uszkodzoną opaską, gdzie zostanie ona wymieniona na nową i zapiętą na ręce. Wymianie podlegają wyłącznie opaski uszkodzone na terenie Pola. Samowolne opuszczenie terenu Pola z uszkodzoną lub zerwaną opaską bez wcześniejszego powiadomienia Organizatora lub kierownika ochrony jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa z miejsca na Polu.
 3. Dzieci do lat 9. mogą przebywać na terenie Pola Namiotowego bezpłatnie, pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.
 4. Osoby małoletnie do lat 16. mogą przebywać na Pole wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, która przy pierwszym wejściu na Pole w punkcie informacyjnym podpisze deklarację o odpowiedzialności za osobę małoletnią według wzoru opracowanego przez Organizatora.
 5. Przy uczestnictwie osób, które w dniu Imprezy mają ukończone 16 lat, jednak nie mają ukończonych lat 18, wymagana jest deklaracja o odpowiedzialności osobę małoletnią podpisana przez rodzica lub opiekuna prawnego, którą Uczestnik składa przy pierwszym wejściu na Pole w punkcie informacyjnym.
 6. Organizator bądź najęty przez niego podwykonawca ma prawo do weryfikacji wieku Uczestnika na podstawie dokumentu tożsamości oraz do weryfikacji pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku osób pomiędzy 16 a 18 rokiem życia.
 7. Pole namiotowe czynne jest od 15.07.21 od g. 15.00 do 19.07.21 do g. 12.00.
 8. Zwrot biletów możliwy są tylko w przypadku odwołania organizacji Pola Namiotowego. W takim wypadku Zwrot lub zamiana biletów możliwe są jedynie w miejscu ich zakupu. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy z tytułu niewykorzystanego biletu.
 9. W przypadku zaostrzenia restrykcji związanych z pandemią COVID-19 i brakiem możliwości zorganizowania pola namiotowego, Organizator nie zwraca kosztów zakupu karnetu lub biletu na wydarzenie Jarocin Festiwal 2021. Zwrócony zostanie tylko koszt zakupu miejsca na polu.

 

III. Zasady korzystania z Pola Namiotowego

 1. Nie zezwala się na wjazd i parkowanie na Polu Namiotowym przyczep campingowych, camperów lub innych pojazdów. Możliwe jest wyłącznie rozstawienie namiotu (maksymalnie 4-osobowego).
 2. Organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa na terenie Pola. Organizator zapewni obecność Służb Porządkowych, pomocy medycznej 24h/dobę oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego.
 3. Zabrania się:
 • palenia ognisk,
 • używania otwartego ognia w namiotach,
 • używania butli gazowych,
 • grillowania poza miejscem do tego wyznaczonym,
 • używania urządzeń elektrycznych bez zgody biura organizatora (czajniki elektryczne, grzałki, itp.),
 • podłączania się do istniejącej sieci elektrycznej,
 • ingerowania w jakikolwiek sposób w okoliczną zieleń,
 • dewastowania infrastruktury pola namiotowego,
 • zakłócania porządku,
 • zaśmiecania terenu,
 • wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów, w tym broni,
 • wnoszenia alkoholu i środków odurzających,
 • wprowadzania zwierząt.
 1. Osoby posiadające wyżej wymienione artykuły mogą nie zostać wpuszczone na teren Imprezy lub wyproszone z terenu Imprezy, po stwierdzeniu, że ww. przedmioty wnieśli, a ich bilet zostanie unieważniony.
 2. W okresie korzystania z Pola Namiotowego, Uczestnicy zobowiązują się przestrzegania przepisów ustawy wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 3. Służby Porządkowe zatrudnione z ramienia Organizatora, uprawnione są do:
 • weryfikacji uprawnień do przebywania na Polu,
 • przeglądania zawartości bagaży i odzieży w przypadku podejrzenia, że Uczestnik wnosi niedozwolone przedmioty,
 • wydawania poleceń porządkowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa,
 • wezwania do opuszczenia terenu Pola w przypadku nie przestrzegania Regulaminu,
 • zatrzymania, w celu przekazania Policji, w przypadku stwarzania przez Uczestnika zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego lub narażenia mienia Uczestników.
 1. Osobom, którym w przypadkach przewidzianych Regulaminem oraz przepisami prawa odmówiono wstępu na Pole lub zostały zobowiązane do opuszczenia jej terenu, nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora, a w szczególności roszczenia o zwrot ceny biletu.
 2. Zabrania się bez zgody Organizatora prowadzenia działalności handlowej lub reklamowej na terenie Pola Namiotowego.
 3. Organizator nie odpowiada za zagubione lub skradzione przedmioty wartościowe jeśli nie zostały pozostawione w depozycie. Organizator udostępnia usługę depozytu za odpłatnością, o której mowa w punkcie 8. Niniejszego regulaminu.
 4. W razie spostrzeżenia jakichkolwiek uchybień lub zagrożeń wszystkie informacje należy kierować do biura Organizatora.
 5. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych, Organizator wyraża zgodę na kopanie dołków i rowów odwadniających pod warunkiem, że uczestnik doprowadzi teren do stanu pierwotnego po zakończeniu biwakowania.
 6. Na terenie pola namiotowego do dyspozycji Uczestników Organizator udostępnia:
 • kabiny prysznicowe i toalety,
 • depozyt w biurze organizatora (odpłatny),
 • punkty gastronomiczne,
 • parking dla pola namiotowego (odpłatny, samochody do 3,5t).

IV Szczególne zasady bezpieczeństwa epidemicznego

 1. Każdy Uczestnik oświadcza, że jeżeli w dniu wydarzenia będzie poddany/a kwarantannie, nadzorowi sanitarnemu ze względów bezpieczeństwa nie będzie korzystał z Pola Namiotowego.
 2. Każdy Uczestnik oświadcza, że jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni przed udziałem w wydarzeniu miałby/aby objawy chorobowe ze względów bezpieczeństwa nie będzie korzystał z Pola Namiotowego.
 3. Na Terenie Imprezy należy stosować się do aktualnie obowiązujących norm sanitarnych i rozporządzeń ministrów w związku z pandemią COVID-19.

V Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczne decyzje w sprawach organizacyjno-porządkowych należą do upoważnionych przedstawicieli Good Taste Production sp. z o.o.