Regulamin koncertów organizowanych przez Good Taste Production sp. z o.o. sp. k.

I Informacje ogólne

1. Regulamin obowiązuje na Terenie wyznaczonym przez Organizatora. “Teren Imprezy” oznacza wyznaczony fragment terenu lub obiekt, w którym przeprowadzana jest Impreza lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów.

2. Wstęp Uczestnika Imprezy na teren Imprezy odbywa się wyłącznie za okazaniem ważnego biletu wstępu z widocznym kodem kreskowym. Organizator rości sobie prawo do skontrolowania biletu także w dowolnym momencie trwania Imprezy.

3. Każdy Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz regulaminu obiektu, w którym odbywa się Impreza. Przy czym Regulamin Organizatora jest nadrzędnym w wypadku kwestii spornych.

4. Organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa na terenie Imprezy. Zabrania się wnoszenia na teren Imprezy i tereny przyległe: broni, alkoholu, niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, środków odurzających i substancji psychotropowych środków trujących i promieniotwórczych, płynów łatwopalnych, selfie sticków, statywów, parasoli z ostrym zakończeniem, innych przedmiotów, które w ocenie Organizatora mogą spowodować zagrożenie. Niedozwolone jest wnoszenie napojów i jedzenia, z wyłączeniem osób których stan zdrowia wymaga specjalistycznej diety potwierdzonej orzeczeniem lekarskim. Ponadto, zabrania się wnoszenia i używania na Terenie Imprezy deskorolek, longboardów, pojazdów jednośladowych, rolek, wrotek i wszelkich innych sprzętów podobnego rodzaju.

5. Osoby posiadające wyżej wymienione artykuły mogą nie zostać wpuszczone na teren Imprezy lub wyproszone z terenu Imprezy, po stwierdzeniu, że ww. przedmioty wnieśli, a ich bilet zostanie unieważniony.

6. Osobom, którym w przypadkach przewidzianych Regulaminem oraz przepisami prawa odmówiono wstępu na Imprezę lub zostały zobowiązane do opuszczenia jej terenu, nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora, a w szczególności roszczenia o zwrot ceny biletu.

7. Obowiązuje zakaz wprowadzania na teren Imprezy zwierząt, z wyjątkiem psów asystujących. W takim przypadku należy przedłożyć Organizatorowi stosowne zaświadczenie.

8. Obowiązuje zakaz fotografowania oraz filmowania przebiegu koncertu.

9. Korzystanie z profesjonalnego sprzętu dozwolone jest tylko przez osoby do tego akredytowane. Akredytacje można uzyskać, kontaktując się pod adresem mailowym: promocja@goodtaste.pl.

10. Organizator rości sobie prawo do odmowy wniesienia na teren Imprezy aparatu fotograficznego, kamery lub innego sprzętu nagrywającego audio – wideo.

11. Organizator ma prawo do utrwalania przebiegu Imprezy wraz z wizerunkiem Uczestników Imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz do eksploatowania tych materiałów bez dodatkowej zgody Uczestnika.

II Uczestnictwo w Imprezie

1. Osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi oraz wzrokowymi, bądź innymi zaburzeniami stanowiącymi barierę w uczestnictwie w Imprezie, zobowiązane są do poinformowania Organizatora o uczestnictwie w Imprezie w celu zagwarantowania właściwej widoczności oraz bezpieczeństwa w trakcie Imprezy.

2. Zgłoszenie uczestnictwa osoby z niepełnosprawnościami powinno nastąpić nie później niż 7 dni przed planowanym terminem Imprezy, drogą mailową na adres: bilety@goodtaste.pl.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niedogodności spowodowane niezgłoszeniem lub zbyt późnym zgłoszeniem uczestnictwa w Imprezie osoby z niepełnosprawnościami. Organizator zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Imprezie na specjalnych zasadach, o których mowa w ust. 1, jeżeli nie zgłosiła ona takiej chęci z ujętym w Regulaminie wyprzedzeniem.

4. Samodzielnie uczestniczyć w Imprezie może osoba, która w dniu Imprezy ma ukończony 16. rok życia.

5. Przy uczestnictwie osób, które w dniu Imprezy mają ukończone 16 lat, jednak nie mają ukończonych lat 18, wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Organizator bądź najęty przez niego podwykonawca ma prawo do weryfikacji wieku Uczestnika na podstawie dokumentu tożsamości oraz do weryfikacji pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku osób pomiędzy 16 a 18 rokiem życia.

6. Osoby poniżej 16. roku życia mogą uczestniczyć w Imprezie jedynie w towarzystwie pełnoletniego opiekuna. Zarówno osoba poniżej 16. roku życia jak i opiekun muszą posiadać ważne bilety wstępu na Imprezę z miejscami w tym samym sektorze.

7. Dzieci do lat 6. mogą bezpłatnie uczestniczyć w Imprezie pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna, który posiada ważny bilet wstępu. W przypadku Imprez z miejscami siedzącymi warunkiem jest zajmowanie przez dziecko miejsca na kolanach rodzica lub opiekuna prawnego. Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do posiadania dokumentu potwierdzającego wiek dziecka.

8. Obowiązkiem rodzica lub opiekuna prawnego, który uczestniczy w Imprezie wraz z dzieckiem do lat 6., jest zadbanie o bezpieczeństwo dziecka, a w szczególności o zabezpieczenie słuchu tak, by nie doszło do uszkodzeń wskutek zbyt głośnej muzyki.

9. Rodzic lub opiekun prawny zobligowany jest do pilnowania należytego zachowania dzieci dostosowanego do miejsca i sytuacji tak, żeby nie zakłócać odbioru koncertu innym uczestnikom wydarzenia.

10. Organizator ma prawo do wyproszenia z Imprezy osób przeszkadzających innym Uczestnikom w odbiorze koncertu, w szczególności osób pod wpływem alkoholu, głośnych lub agresywnych. Osoby te tracą prawo do reklamacji i roszczeń względem Organizatora.

11. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przebywa na terenie Imprezy na własne ryzyko i odpowiedzialność.

III Bilety

1. Poprzez zakup biletu Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

2. Bilet ważny jest jedynie z kuponem kontrolnym z widocznym kodem kresowym lub kodem QR. Bilet może być wydrukowany lub okazany na urządzeniu elektronicznym. Potwierdzenie zapłaty lub zamówienia nie jest równoznaczne z posiadaniem biletu i nie stanowi dokumentu potwierdzającego możliwość uczestnictwa w Imprezie.

3. W przypadku imprez kilkudniowych odbywających się w plenerze, zarówno bilety jednodniowe, jak i karnety kilkudniowe podlegają wymianie na opaski w wyznaczonych przez Organizatora punktach. Każdy Uczestnik Imprezy dokonuje wymiany Biletu na opaskę osobiście. Zamianie na opaskę podlega wyłącznie oryginalny, niewykorzystany wcześniej Bilet. Wstęp na teren Imprezy przysługuje wyłącznie osobom posiadającym nieuszkodzoną opaskę umocowaną na ręce. Z jednej opaski podczas całego festiwalu może korzystać tylko jedna osoba. W przypadku zerwania lub uszkodzenia opaski Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia się do Organizatora lub kierownika ochrony przy bramie imprezy wraz z uszkodzoną opaską, gdzie zostanie ona wymieniona na nową i zapiętą na ręce. Wymianie podlegają wyłącznie opaski uszkodzone na terenie Imprezy. Samowolne opuszczenie terenu Imprezy z uszkodzoną lub zerwaną opaską bez wcześniejszego powiadomienia Organizatora lub kierownika ochrony jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w wydarzeniu.

4. Ewentualne niedogodności związane z ograniczoną widocznością, które wynikają z ustawienia elementów nagłośnienia, oświetlenia lub oznaczeń sektorów oraz niedogodności związane z nagłośnieniem Imprezy czy też zachowaniem innych uczestników podlegają reklamacjom wyłącznie w dniu Imprezy oraz w trakcie jej trwania. Organizator dołoży wszelkich starań, aby znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące klienta lub poinformuje o procedurze składania reklamacji.

5. Jeżeli uczestnik nie zgłosi faktu niedogodności w czasie trwania wydarzenia, traci prawo do reklamacji w terminie późniejszym.

6. Uczestnicy kupujący bilet z adnotacją o ograniczonej widoczności nie mogą rościć sobie praw wymienionych w pkt. 4 rozd. III niniejszego regulaminu.

7. W przypadku zgubienia biletu, Uczestnik zobligowany jest niezwłocznie powiadomić bileterię lub punkt sprzedaży, w którym dokonywany był zakup, celem wystawienia duplikatu.

8. Zwrot lub zamiana biletów możliwe są tylko w przypadku odwołania Imprezy lub w wypadku znaczącej zmiany programu, miejsca lub terminu Imprezy.

9. Zwrot lub zamiana biletów możliwe są jedynie w miejscu ich zakupu.

10. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy z tytułu niewykorzystanego biletu.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bilety zakupione w nieautoryzowanych punktach sprzedaży oraz za bilety z rynku wtórnego. Organizator przestrzega, że odsprzedaż biletów z zyskiem podlega karze grzywny, aresztu lub ograniczenia wolności (art.133 kw).

12. Organizator nie wyraża zgody na odsprzedaż biletów w miejscu koncertu, szczególnie w przypadku, w którym Organizator prowadzi oficjalny punkt sprzedaży biletów.

IV Szczególne zasady bezpieczeństwa epidemicznego

1. Każdy Uczestnik oświadcza, że jeżeli w dniu wydarzenia będzie poddany/a kwarantannie, nadzorowi sanitarnemu ze względów bezpieczeństwa nie weźmie udziału w Imprezie.

2. Każdy Uczestnik oświadcza, że jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni przed udziałem w Imprezie miałby/aby bezpośredni kontakt z osobą z potwierdzonym zakażeniem COVID-19, osobą poddaną kwarantannie lub izolacji z powodu COVID-19, osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zarażoną ze względów bezpieczeństwa nie weźmie udziału w Imprezie.

3. Każdy Uczestnik oświadcza, że jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni przed udziałem w wydarzeniu miałby/aby objawy chorobowe ze względów bezpieczeństwa nie weźmie udziału w Imprezie.

4. Kupujący Bilety oświadcza, że poinformował posiadaczy Biletów o treści powyższych oświadczeń i, że posiadacze Biletów złożyli je w swoim imieniu za jego pośrednictwem.

5. W wypadku wykrycia, że w Wydarzeniu brała udział osoba zakażona wirusem SARS-COV-2, Uczestnik wyraża zgodę, aby portal biletowy sprzedający bilety na Wydarzenie będący administratorem danych osobowych Uczestników udostępnił ich dane osobowe Głównemu
Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym.

6. Osoby uczestniczące w Wydarzeniu zobowiązane są, aby stosować się do zaleceń przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.

7. Organizator ma prawo do usunięcia z Terenu Imprezy Uczestników niestosujących się do postanowień niniejszego Regulaminu. Osoby te tracą prawo do reklamacji i roszczeń względem Organizatora.

8. Na Terenie Imprezy należy stosować się do aktualnie obowiązujących norm sanitarnych i rozporządzeń ministrów w związku z pandemią COVID-19.

9. Skanowanie biletów odbywać się będzie bezdotykowo. W tym celu prosimy o przygotowanie biletu w formie papierowej lub elektronicznej. Jeżeli Uczestnik posiada bilet w formie elektronicznej, powinien ustawić ekran na najwyższą jasność, a także zadbać o czystość ekranu.

10. Uczestnicy zobowiązani są do dezynfekcji rąk przy wejściu na teren Imprezy.

11. Uczestnicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną przez cały okres przebywania na terenie Imprezy.

V Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczne decyzje w sprawach organizacyjno-porządkowych należą do upoważnionych przedstawicieli Good Taste Production Sp. z o.o. Sp. k.